Gebruiksvoorwaarden

I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

CINOCO-LE PALAIS DU VIN S.A.
TVA/BTW : BE 0 402 850 106
www.cinoco.com
info@cinoco.com

Robert Schumanlaan 91
1400 Nijvel

Openingsdagen en -uren van de klantenservice: van maandag tot donderdag van 8 tot 17 uur en vrijdag van 8 tot 16 uur.

De aangegeven prijzen zijn inclusief belastingen maar exclusief verzendkosten.
Aangezien dat de verkoop van wijn verboden is aan personen jonger dan 16 jaar en de verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar, verbindt de koper (natuurlijk persoon) zich ertoe, wanneer hij zijn bestelling plaatst, de aanbevolen leeftijd te hebben.

 

II. PRIVACYBELEID

In haar relatie met zijn Klanten leeft het Bedrijf de bepalingen na van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens.

De toegang van de particuliere Klant tot zijn persoonlijke account wordt beschermd door een vertrouwelijke code die hij kiest bij het aanmaken van zijn account op www.cinoco.com.


III. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Definities en toepassingsgebied

1.1 Définities

Een Klant is uitsluitend een natuurlijk persoon die een bestelling plaatst bij het Bedrijf al dan niet via de website.

Een Consument is iedere natuurlijke persoon klant die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, goederen van het Bedrijf bestelt.

Het Bedrijf is N.V. CINOCO

De Website zijn de webpagina's die door het Bedrijf worden aangeboden, zoals www.cinoco.com, www.palaisduvin.be, www.cinoco.cinocogroup.com, www.palaisduvin.cinocogroup.com, www.event.cinocogroup.com, www.shop.cinocogroup.com.

De Verkoopwebsite is de Website die aankopen op afstand mogelijk maakt.

1.2 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden gelden voor iedere relatie tussen het Bedrijf en een Klant, ongeacht of deze relatie nu wel of niet via de Website heeft plaatsgevonden.

Het bezoek en het gebruik door de Klant van de Website of de bestelling door de Klant bij het Bedrijf, al dan niet via de Website, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel en dit zonder enig voorbehoud.

Het Bedrijf is vrij om zijn algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat voor elke bestelling, de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling, van toepassing blijven.

  1. Opstelling van het contract

2.1 Beperkingen van de aanbiedingen

De goederen die op de Website of in de catalogi worden aangeboden, zijn beschikbaar onder voorbehoud van een tijdelijk tekort of zolang de voorraad strekt.

Bepaalde beperkingen kunnen ook van toepassing zijn betreffende het aantal flessen dat kan worden besteld en geleverd aan de Klant, bijvoorbeeld in het kader van promoties.

Als een geplaatste en aanvaarde bestelling om één van de hierboven uiteengezette redenen niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door het Bedrijf, dat, indien nodig, een creditnota zal opstellen voor het bedrag van de niet-uitgevoerde bestelling. Dat bedrag zal aan de Klant terugbetaald worden. Door het ontvangen van de terugbetaling door de Klant zijn al dergelijke vorderingen volledig verevend.


2.2 Waarschuwingen over de beschikbare informatie

Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar is in catalogi en op zijn website volledig en nauwkeurig is, en in het bijzonder wat betreft de beschrijving, kenmerken en prijzen van de producten.

Sommige vergissingen kunnen echter onwillekeurig worden gemaakt bij de update van de catalogi en de Website, zoals bijvoorbeeld een fout in de prijs, de naamgeving of de foto die het product zou moeten voorstellen.

In geval van vergissing worden de eventuele bestelling en de aanvaarding ervan als nietig verklaard zonder de mogelijkheid voor de Klant om de uitvoering ervan of enige schadevergoeding te eisen.

De om de producten voor te stellen gebruikte foto's en andere illustraties kunnen in geen geval opgevat worden als een contractuele overeenkomst.


2.3 Promoties

Promoties kunnen vele vormen aannemen, zoals een kortingsbedrag of een verminderingspercentage, een gezamenlijke offerte of een gratis aanbieding.

De Klant die promotionele producten besteld kan voor deze bestelling niet genieten van andere voordelige voorwaarden zoals de aftrek van één of meerdere kortingsbonnen, het genieten van een andere promotie of een korting die hem permanent of éénmalig zou worden toegekend.

De op de Website aangegeven promoties zijn alléén geldig voor bestellingen die via deze website zijn geplaatst en aanvaard.

Een actie is enkel geldig voor de aankoop van een gangbare hoeveelheid producten, wat betekent een normaal persoonlijk gebruik van de Klant.

Als er geen geldigheidsperiode is vermeld voor de promotie, dan eindigt deze na twee weken.


2.4 Kortingsbonnen

Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt om promotionele producten te verkrijgen en kunnen niet worden toegevoegd aan een permanente of éénmalige korting die aan een Klant wordt toegekend.

Tenzij anders vermeld, kunnen kortingsbonnen nooit met andere kortingen worden gecombineerd en de basisregel is dat er slechts één kortingsbon per product kan worden gebruikt.

Over het algemeen moeten kortingsbonnen en de daarin opgenomen aanduidingen altijd op een redelijke manier worden geïnterpreteerd en kunnen ze bijvoorbeeld nooit leiden tot het verkrijgen van gratis producten.


2.5 Bestellingen en ontvangstbevestiging van de bestelling

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen (of de uitvoering ervan) te weigeren, mochten die niet conform zijn, voortvloeien uit een fout, onjuist zijn of besteld zijn door een Klant die niet kredietwaardig is of met wie er een geschil is.

Wanneer de Klant via de Website een bestelling plaatst zal het Bedrijf onverwijld en elektronisch de ontvangst ervan bevestigen, met dien verstande dat de ontvangstbevestiging onder meer een samenvatting van de bestelling zal bevatten.


2.6 Bijzondere bepalingen voor bestellingen van primeurwijnen

Het proces van aankoop van primeurwijnen verloopt in twee fasen: in een eerste fase deelt de Klant mee de hoeveelheid primeurwijnen die hij wil kopen, waarna het Bedrijf de beschikbaarheid van de gewenste hoeveelheid nagaat; in een tweede fase, indien de gewenste hoeveelheid primeurwijnen volledig of gedeeltelijk op voorraad is, ontvangt de Klant een ander document van het Bedrijf waarin de gewenste beschikbare hoeveelheid en de betalingsvoorwaarden vermeld staan.

Aangezien de voorraad primeurwijnen beperkt is, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het aantal verkochte eenheden per referentie te beperken.

De verkoopovereenkomst wordt effectief gesloten na ontvangst van de volledige betaling.

Elke betaling moet de in de bestelling gespecificeerde informatie bevatten.

Door te betalen stemt de Klant zonder enig voorbehoud in met de verkoopvoorwaarden en de beschikbare hoeveelheden.

Zelfs als de Klant een Consument is, heeft hij niet het recht om geheel of gedeeltelijk af te zien van zijn bestelling.

Betaling dient te geschieden via bankoverschrijving, zodat het Bedrijf uiterlijk 8 werkdagen na de dag dat de bestelling is verzonden, wordt gecrediteerd.

Als het Bedrijf de betaling niet ontvangt vóór het verstrijken van een periode van 8 dagen die begint op de datum van het verzenden van een betalingsherinnering aan de Klant, wordt de bestelling automatisch en zonder compensatie geannuleerd.

De leveringstermijnen zijn indicatief aangezien de levering van primeurwijnen onder meer afhangt van de datum van hun vrijgave door de producenten.

Ze variëren over het algemeen tussen 18 en 24 maanden na de bestelling maar deze periode kan uitzonderlijk worden overschreden.

De primeurwijnen die in de bestelling worden vermeld, worden in één keer geleverd, wat betekent dat de levering alleen plaatsvindt wanneer alle wijnen van een bestelling beschikbaar zijn.

  1. Levering

3.1 Algemene informatie

De producten worden geleverd in de originele verzendverpakkingseenheid, in karton of hout, allemaal tegelijk en op dezelfde plaats.

Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de levering van een bestelling op te splitsen in opeenvolgende leveringen en op dezelfde plaats.

De leveringsdatum wordt uitsluitend ter indicatie gegeven. Een vertraging daarentegen kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de verkoop of de betaling van een schadevergoeding, behalve bij andersluidende wettelijke of contractuele bepaling.


3.2 Kosten

De vermelde prijzen, onder andere in de catalogi en op de Website, zijn inclusief Belgische belastingen maar exclusief transport- en leveringskosten.

Deze kosten worden vastgesteld door rekening te houden met het totale bedrag van de aankoop evenals de precieze plaats en de leveringsvoorwaarden.


3.3 Overmacht

Omstandigheden zoals staking, ontploffing, brand, vorst, overstroming, gebrek aan vervoermiddelen, richtlijnen van een overheidsinstantie, revolutie, oorlog, terbeschikkingstelling, staat van beleg, blokkade, slechte oogst, diverse verstoringen, gebrek aan personeel, niet-naleving van leveringstermijnen door leveranciers, gebrekkige leveringen door deze laatsten, verpakkingsgebreken, ongeacht of deze omstandigheden zich binnen of buiten het Bedrijf voordoen, moeten beschouwd worden als overmacht situatie wanneer ze als gevolg hebben dat de levering wordt vertraagd of moeilijker of onmogelijk wordt.

Dergelijke omstandigheden geven het Bedrijf het recht om eenzijdig het contract wegens overmacht te beëindigen, zonder enige schadevergoeding te hoeven betalen.

Het Bedrijf zal de onvoorspelbaarheid, noch het niet te vermijden karakter van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, niet moeten aantonen.

  1. Betaling

Elke factuur van het Bedrijf is betaalbaar op de vervaldag aangegeven op de factuur en op het adres van zijn maatschappelijke zetel.

De factuur wordt opgemaakt op naam van de natuurlijke persoon Klant en kan niet worden opgemaakt op naam van een rechtspersoon, noch op naam van een bedrijf met btw-nummer.

In geval van niet-betaling van de factuur of de vervaldag, worden de verschuldigde bedragen verder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag en, als schadeloosstelling, met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimumbedrag van €100.

De betaling van de bestellingen die via de Verkoopwebsite worden gemaakt, gebeurt per bankkaart of creditcard via MOLLIE, een bedrijf dat gespecialiseerd is in betalingsdiensten vanaf vaste en mobiele toestellen.

  1. Bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn voor de Consumenten-klanten

5.1 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit artikel 5 zijn uitsluitend van toepassing voor de betrekkingen tussen het Bedrijf en de Consumenten-klanten.

De overige bepalingen van de algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wat betreft de betrekkingen tussen het Bedrijf en de Consumenten-klanten, tenzij hiervan wordt afgezien in deze titel.

5.2 Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen het Bedrijf en de Consument-klant een op afstand gesloten overeenkomst is, in de zin van de bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht, beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering om het Bedrijf op de hoogte te brengen van zijn beslissing om het contract te herroepen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen en zonder dat hij een schadevergoeding hoeft te betalen.

De Consument zal het Bedrijf schriftelijk (per e-mail, fax, aangetekende brief) of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping als bedoeld in artikel 5.4, op de hoogte stellen van zijn beslissing tot herroeping.

De Consument zal de goederen aan het Bedrijf retourneren, uiterlijk vóór het verstrijken van een termijn van 14 dagen vanaf de datum van mededeling aan het Bedrijf van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Bij gebreke van retournering van de goederen vóór het verstrijken van de voormelde termijn van 14 dagen, zal de uitoefening van zijn herroepingsrecht door de Consument als nietig worden beschouwd, zodat de Consument de geleverde producten niet langer zal kunnen retourneren en verplicht zal zijn om de overeenkomstige factuur te betalen.

De directe kosten voor het terugsturen van de producten (onder andere de transport- en leveringskosten), indien de Consument beroep wenst te doen op het herroepingsrecht, dienen uitsluitend door hem te worden gedragen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de retournering te weigeren van producten die zich niet langer in hun originele verpakkingseenheid bevinden of waarvan de originele verpakkingseenheid werd geopend wanneer deze opening niet nodig was, onder andere omdat de kenmerken van de verkochte producten op de originele verpakkingseenheid vermeld staan.

 

5.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor de Consument als de bestelde producten volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn (artikelen VI.53.3° van het Wetboek van economisch recht).


Primeurwijnen komen op de Europese markt in aanmerking voor een uitzondering op het herroepingsrecht voorzien voor de Consumenten.

De Consument beschikt niet over het recht om van een aankoop van primeurwijnen af te zien.

 

5.4 Modelformulier voor het herroepingsrecht

De Consument die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen vóór het verstrijken van de bovenvermelde termijn, kan gebruik maken van ons contactformulier met vermelding van zijn naam, voornaam, datum en bestelnummer om de follow-up van het dossier te vereenvoudigen en mogelijk te maken.

 

5.5 Terugbetaling van de prijs in geval van het geldige uitoefenen van het herroepingsrecht


In geval van het geldig uitoefenen van het herroepingsrecht, zal het Bedrijf het bedrag van de betrokken factuur aan de Consument terugbetalen binnen 14 dagen na de dag waarop het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing om te herroepen.

Mogelijk kan Het Bedrijf de terugbetaling echter inhouden tot het de goederen heeft terugontvangen of tot de Consument het bewijs heeft geleverd dat deze producten zijn teruggestuurd (afhankelijk van wat het snelste is).

Het Bedrijf kan de oorspronkelijke gefactureerde waarde van de producten die niet door de Consument in zijn originele verpakkingseenheid zijn geretourneerd, aftrekken van het terug te betalen bedrag. Het Bedrijf zal echter deze producten ter beschikking houden in zijn magazijnen op het adres van zijn maatschappelijke zetel.


5.6 Overdracht van eigendom en risico

De eigendom van de producten alsmede het risico op verlies en beschadiging worden naar de Consument overgedragen wanneer hij of de door hem aangewezen derde de producten fysiek in bezit neemt, tenzij de Consument het initiatief heeft genomen om het transport zelf toe te vertrouwen aan een door hem ingezette transporteur.


5.7 Levertermijn

Tenzij het Bedrijf en de Consument anders zijn overeengekomen en behalve wat betreft de primeurwijnen, levert het Bedrijf de producten door het fysieke bezit aan de Consument over te dragen en dit gebeurt uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

In geval van tekortkoming aan de verplichting voor het Bedrijf om de producten te leveren op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de hierboven bedoelde termijn, heeft de Consument het recht om het contract te beëindigen tenzij het Bedrijf de levering heeft verricht binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is.

  1. DIVERSEN


6.1 Gebreken

Bij ontvangst van de goederen controleert de Klant de afwezigheid van zichtbare gebreken en de overeenkomstigheid van wat hij heeft gekocht (het voorwerp van de overeenkomst). Ieder zichtbaar gebrek of gebrek aan conformiteit dient meteen door de Klant aan het Bedrijf te worden betekend, anders vervallen de rechten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant verleend op grond van de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mits deze Klant een Consument is, noch aan de rechten van de Klant verleend op grond van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mits deze Klant geen Consument is. Alhoewel, in het tweede geval, wordt altijd aangenomen, dat het Bedrijf niet op de hoogte was van het verborgen gebrek, totdat het tegendeel is bewezen.


6.2 Toepasselijke wetgeving en rechterlijke bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op elk contract gesloten tussen het Bedrijf en een Klant.

Enkel de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd ingeval van geschil tussen het Bedrijf en de Klant, voor zover geen verplichte wettelijke bepalingen in de weg staan.

___

 

OVERVIEW
This website is operated by Cinoco. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Cinoco. Cinoco offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS
By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS
We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION
We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES
Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)
Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.
We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.
We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.
We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION
We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e‑mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS
We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.
You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.
Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).
We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS
Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS
If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.
You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e‑mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION
Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS
Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 - PROHIBITED USES
In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY
We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.
In no case shall Cinoco, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION
You agree to indemnify, defend and hold harmless Cinoco and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 - SEVERABILITY
In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 - TERMINATION
The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT
The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 - GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium.

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE
You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION
Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@cinoco.com.