Privacybeleid

 1. Algemene bepalingen

Het huidige Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Cinoco – Le Palais du Vin NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 1400 Nivelles-Nijvel, Robert Schumanlaan 91 en ingeschreven is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0402 850106 (hierna « Cinoco », «Le Palais du Vin of “Verwerkingsverantwoordelijke”). 

Het doel van het Privacybeleid is het bepalen van de categorieën van persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt via de website www.palais du vin.be, haar sub-domeinen, de betrokken diensten en elke andere technologie hieraan verbonden (hierna de « Website »). Zij beschrijft daarbij de manier waarop de gegevens verwerkt en overgedragen worden aan derden, deelt ook de verschillende handelingen mee die Le Palais du Vin doet om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.

Le Palais du Vin respecteert het privéleven van de bezoekers van haar Website en van alle anderen van wie zij persoonsgegevens verzamelt (hierna “Gebruiker”). Le Palais du Vin zal de persoonsgegevens enkel conform de bepalingen van dit Privacybeleid verzamelen en verwerken. 

De Verwerkingsverantwoordelijke, zijnde Le Palais du Vin, respecteert de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Algemene Verordening voor de Bescherming van Persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en zoals verder gespecifieerd in dit Privacybeleid.

Alle vragen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan news@palaisduvin.be Het is ook mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk te contacteren per post aan de maatschappelijke zetel.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op ieder moment te wijzigen, voor zover wettelijk toegestaan is, om te voldoen aan (nieuwe) wettelijke verplichtingen en/of haar diensten aan de Gebruiker te verbeteren. Iedere wijziging zal worden meegedeeld.

 

De Website kan links bevatten naar andere sites en digitale platformen of internetbronnen die uit eigen beweging persoonsgegevens kunnen verzamelen, door middel van cookies of andere technologieën. De Verwerkingsverantwoordelijke wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze sites en internetbronnen en de Gebruiker wordt aangeraden om het Privacybeleid van deze andere sites en internetbronnen na te kijken en hen eventueel te contacteren i.v.m. hun politiek omtrent Privacybeleid.

 

 1. De persoonsgegevens: verwerving en verwerking door Le Palais du Vin.

De Gebruiker bevestigt en accepteert dat de persoonsgegevens door hem meegedeeld op de Website worden verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

2.1 Doeleinden van de verwerkingen

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. toegang tot de webdiensten van Le Palais du Vin en daaraan gelinkte handelingen: inschrijving, authenticiteit, beheer paswoord, beheer persoonlijk profiel;
 2. personalisatie van de inhoud weergegeven op de Website;
 3. marketingcommunicatie: het verzenden van newsletters, kortingsbonnen, artikels, recepten en wedstrijden;
 4. opvolging van contacten en klachten van klanten;
 5. statistieken en analyse bezoekers.

2.2. De categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die kunnen verzameld of gegenereerd worden tijdens een bezoek aan de Website, de inschrijving op de Website of ook bij communicatie met Le Palais du Vin zijn de volgende:

 • naam, voornamen, e-mail adres(sen), geboortedatum, wachtwoord, geslacht, adres, die de Gebruiker meedeelt tijdens zijn inschrijving op de Website of bij een latere bewerking van zijn/haar profiel;
 • statistische informatie van het openen van pagina’s en klikken op e-mails verzonden door Le Palais du Vin, alsook de activiteit op de Website (bekeken pagina’s, producten, bezochte recepten en artikels, enz.) gegenereerd tijdens het gebruik van de Website, en de aangeboden diensten.

2.3 De juridische grondslagen van de verwerkingen

De verwerking van bepaalde gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende de naam, voornaam, het e-mailadres en wachtwoord van de Gebruiker.

De verwerking van gegevens met betrekking tot de activiteit op de Website en statistieken over het openen van en het klikken op e-mails verstuurd door Le Palais du Vin is gebaseerd op het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke (verbetering van de Website, producten en diensten, continuïteit van activiteiten, verbetering van de ervaring van de consument, opbouwen van de trouwheid van de consument, begrip van de verwachtingen van de consument, …).

De verwerking van andere gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker: geboortedatum, geslacht en adres. Door het verstrekken van deze gegevens stemt hij/zij in met de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.

Een afzonderlijke toestemming van de Gebruiker wordt gevraagd om alle gegevens te verwerken voor het ontvangen van alle schriftelijke mededelingen of e-mails van Le Palais du Vin. Le Palais du Vin zorgt ervoor dat haar directe marketingactiviteiten voldoen aan de geldende wetgeving en bevestigt dat zij geen persoonsgegevens aan marketingbureaus of derden verkoopt of verhuurt.

 

Het verstrekken van bepaalde gegevens heeft een contractueel karakter. De Gebruiker verplicht zich om de voornaam en familienaam, het e-mailadres en het wachtwoord op te geven. Het gebrek aan het verstrekken van andere persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat de Gebruiker, de toegang ontzegd wordt van bepaalde functionaliteiten of diensten op de Website. Daarom worden deze gegevens automatisch gevraagd maar de verstrekking ervan blijft facultatief.

Gebruikers mogen geen persoonsgegevens met betrekking tot een andere persoon aan Le Palais du Vin meedelen, tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Le Palais du Vin zal geen gevoelige gegevens verzamelen met betrekking tot het ras of de etnische afkomst van de Gebruiker, religieuze overtuigingen, het strafblad, de fysieke of mentale gezondheid of de seksuele geaardheid van de Gebruiker.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Le Palais du Vin van nauwkeurige persoonsgegevens te voorzien. De Gebruiker kan deze informatie te allen tijde wijzigen. Hetzij door nieuwe gegevens op de Website te registreren, hetzij door contact op te nemen met de Customer Service. Le Palais du Vin kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig falen van haar diensten als gevolg van onjuiste informatie die door de Gebruiker is verstrekt.

Le Palais du Vin behoudt zich het recht om bij speciale acties en analyses, de persoonsgegevens van de Gebruiker mee te delen aan haar partners. Le Palais du Vin kan persoonsgegevens doorgeven aan elk bedrijf waarmee Le Palais du Vin zou fuseren of worden verworven als onderdeel van een reorganisatie en is niet verplicht de Gebruiker hierover in te lichten.

 1. De rechten van de Gebruiker

De uitoefening van de rechten

De Gebruiker kan zijn/haar rechten uitoefenen via e-mail naar het adres: news@palaisduvin.be ,of per brief naar het volgende adres:

CINOCO NV

Avenue Robert Schumanlaan 91

1400 Nijvel

Hiervoor moet de Gebruiker duidelijk zijn/haar familienaam en voorna(a)m(en) vermelden, en het adres waar hij/zij het antwoord wenst te ontvangen. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan andere wettelijke voorwaarden. De Verwerkingsverantwoordelijke zal u informeren indien hij geen gevolg kan geven aan uw verzoeken.

In principe kan de Gebruiker al zijn/haar rechten zonder kosten uitoefenen. Het kan echter voorkomen dat de Gebruiker, met betrekking tot het recht van toegang, een redelijke vergoeding moet betalen op basis van administratieve kosten voor elke kopie van de aangevraagde gegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert de Gebruiker dat het nalaten te informeren of het wijzigen van zijn/haar gegevens, gevolgen kan hebben voor de behandeling van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de contractuele relaties en dat het verzoek van de Gebruiker om zijn/haar rechten uit te oefenen zal worden bewaard gedurende 5 jaar met betrekking tot de uitoefening van het recht van bezwaar en 3 jaar met betrekking tot de uitoefening van de andere rechten..

Iedere Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

 • het recht van toegang, wijziging, rectificatie, beperking en verwijdering van de gegevens,
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat Le Palais du Vin, op verzoek van de Gebruiker, zijn/haar persoonlijke gegevens al dan niet in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm aan derden kan verstrekken,
 • het recht om op eenvoudig verzoek kosteloos bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde verwerkingen van gegevens. Indien de rechtsgrond voor de verwerking, de toestemming is, kan de gebruiker te allen tijde zijn/haar toestemming voor de verwerking van de gegevens intrekken.

Het geheel van rechten waarvan de Gebruiker geniet worden hieronder meer in detail beschreven.

3.2. Het recht op informatie

De Gebruiker erkent dat de huidige verduidelijkingen hem/haar informeren over de doeleinden, het juridisch kader, de belangen, de ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee zij/haar persoonsgegevens worden gedeeld en over de mogelijkheid gegevens over te dragen naar derde landen of aan internationale organisaties.

Bovendien verklaart de Gebruiker, bijkomende informatie te hebben ontvangen met het doel om een eerlijke en transparante verwerking van zijn/haar gegevens te waarborgen betreffende:

 • de bewaartermijn van zijn/haar persoonsgegevens;
 • het bestaan van de rechten die de Gebruiker in zijn/haar voordeel zijn toegekend en de wijzen waarop ze uitgeoefend worden.

Indien Le Palais du Vin beslist om gegevens te verwerken met andere doeleinden dan deze hier benoemd, dan zal alle informatie omtrent dit nieuwe doel aan de Gebruiker worden meegedeeld.

3.3. Het recht van toegang en rectificatie van de gegevens

Door dit recht uit te oefenen, ontvangt de Gebruiker, de bevestiging of zijn/haar persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden.

Indien ze wel verwerkt worden, beschikt de Gebruiker over het recht om de rectificatie of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens te vragen, afhankelijk van het geval, indien zij onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verlopen zijn.

3.4. Het recht op gegevenswissing

De Gebruiker kan Le Palais du Vin verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens te wissen, op basis van één van de volgende redenen:

 • a) de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in het kader van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld of verwerkt waren ;
 • b) de Gebruiker trekt zijn/haar toestemming in die hij/zij eerder had gegeven;
 • c) de Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, indien er geen wettelijke grondslag ligt aan deze verwerking;
 • d) de verwerking van persoonsgegevens is niet conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ;
 • e) de persoonlijke gegevens van de Gebruiker zijn verzameld toen hij/zij minderjarig was.
 • Echter, de uitoefening van dit recht zal niet mogelijk zijn indien het bewaren van de persoonsgegevens van de Gebruiker noodzakelijk is ten behoeve van de wet- en regelgeving, en met name bijvoorbeeld voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht voor de rechtbank.

  3.5. Het recht tot beperking van gegevensverwerking

  De Gebruiker kan de beperking van verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aanvragen in de gevallen die voorzien zijn in de wet- en regelgeving. Het gaat om de volgende situaties:

  1. a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  2. b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. c) de Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
  4. d) de betrokkene heeft, overeenkomstig zijn recht om het legitiem doel na te gaan van de verwerking, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene;

  3.6. Het recht van bezwaar tegen het verwerken van gegevens (uitschrijving)

  De Gebruiker heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar aangaan, indien deze verwerking gegrond is op het rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke.

  In geval van rechtstreekse communicatie, kan de Gebruiker dit recht uitoefenen op de manier die hij/zij wenst, maar in het bijzonder door te klikken op de uitschrijflinks, die onderaan de verzonden e-mails staan.

  3.7. Het recht op dataportabiliteit

  De Gebruiker beschikt over het recht op dataportabiliteit van zijn/haar persoonsgegevens. Dit recht is beperkt tot de verwerking gebaseerd op basis van twee volgende cumulatieve voorwaarden:

   a)
  1. a) de verwerking is gebaseerd op basis van de toestemming of op een contract; en
  2. b)
  3. b) de verwerking gebeurt via geautomatiseerde procédés.

  3.8. Het recht om de toestemming in te trekken

  Indien verwerking van gegevens door Le Palais du Vin gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, kan de Gebruiker deze op ieder moment intrekken. Le Palais du Vin zal de persoonsgegevens van de Gebruiker dan niet verder verwerken. De eerdere verwerking, waarvoor reeds toestemming door de Gebruiker werd gegeven, zal echter niet ter discussie kunnen worden gesteld.

  1. Beveiliging van persoongsgegevens

  Le Palais du Vin neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen tegen het verlies, het misbruik en de wijziging van de gegevens die haar door de Gebruikers zijn toevertrouwd, alsmede om het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden doorgegeven, te garanderen..

  Elke Gebruiker erkent echter dat de mededeling van persoonsgegevens via het internet niet zonder risico’s verloopt. Als gebruiker erkent de Gebruiker daarom dat Le palais du Vin niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van illegaal of onregelmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die niet bevoegd zijn om deze gegevens te gebruiken.

  Echter Le Palais du Vin herinnert de Gebruiker eraan dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar hardware, gegevens of software te beschermen, namelijk tegen computervirussen die op het netwerk circuleren.

  1. De overdracht van gegevens

  De persoonsgegevens die Le Palais du Vin verzamelt, alsmede de gegevens die nadien worden verzameld, zijn bestemd voor haar in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

  Le Palais du Vin zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens. Haar onderaannemers/dienstverleners kunnen ontvangers zijn van deze gegevens om de diensten uit te voeren die zij hen toevertrouwt. Deze lijst evolueert constant en kan aangevraagd worden per e-mail of per post.

  Le Palais du Vin zal geen gegevens aan derden doorgeven voor secundaire of andere doeleinden dan de hierboven genoemden. Le Palais du Vin neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen en verklaart dat het samenwerkt met betrouwbare hostingproviders en technologieleveranciers, die bekend staan om de ernst van hun diensten en de hoge mate van bescherming die zij bieden aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens kunnen door Le Palais du Vin worden meegedeeld aan gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor de hierboven genoemde doeleinden.

  1. De bewaartermijn van de gegevens

  Le Palais du Vin bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan de wettelijke termijn en in ieder geval niet langer dan nodig is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden.

  Aan het einde van deze periode zal Le Palais du Vin alleen de gegevens bewaren die nodig zijn om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of waarvan zij een rechtmatig belang heeft bij het behoud van de gegevens;

  Het dataretentiebeleid van Le Palais du Vin wordt daarom bepaald als volgt:

  Verwerkingsdoel

  Bewaartermijn

  Prospectie en commerciële communicatie

  4 jaar vanaf het laatste contact van de Gebruiker of eventueel vanaf het einde van de handelsrelatie verlengd met de looptijd van de wettelijke voorschriften

  Kortingsbonnen”

  In het kader van gesloten contracten, worden de gegevens bewaard gedurende de volledige looptijd van de handelsrelatie plus de looptijd van de wettelijke voorschriften.

  Cookies

  24 maanden vanaf het plaatsen ervan op het apparaat van de Gebruiker

  In geval van het uitoefenen van de rechten van toegang, van rectificatie, van wissen, van beperkingen, de gegevens betreffende de identiteitsbewijzen en de informatie die het mogelijk maken om met deze rechten rekening te houden.

  1 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag

  In geval van het uitoefenen van het recht op bezwaar, de gegevens betreffende de identiteitsbewijzen en de informatie die het mogelijk maken om rekening te houden met dit bezwaarrecht.

  6 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag

   

  1. Statistische verwerking

  De Gebruiker erkent het recht van Le Palais du Vin om zijn/haar gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, en die dus geanonimiseerd werden, en om de overeenkomstige statistische resultaten over te dragen of toe te wijzen aan derden.

  1. Vragen van gebruikers

  Als de Gebruiker denkt dat zijn/haar belangen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het Privacybeleid, kan de Gebruiker zijn/haar vragen richten aan news@palaisduvin.be of per post aan de maatschappelijke zetel.

   

  Elke Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ((https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen). De Gebruiker wordt echter uitgenodigd om vooraf contact op te nemen met Le Palais du Vin.